Klíčová aktivita 5

Psychoterapeutické metody

Součástí této klíčové aktivity budou tyto činnosti:

-muzikoterapie

-taneční kroužek

-arteterapie

-psychosociální hry

Účast na této KA umožní dětem seberealizaci, naučí se odbourávat stres a snižovat agresi, smysluplně využívat volný čas, bude podpořena jejich komunikace. Také se jedná o formu aktivní relaxace. Tyto metody jsou zvláště vhodné u dětí s poruchami chování. Této KA se zúčastní 2 CS: žáci ZŠ i studenti SŠ.

Muzikoterapie pod dohledem spec. pedagoga se stane součástí mimoškolních aktivit, které se děti pravidelně účastní. Bude využívána v rozsahu 16h měsíčně. Děti budou rozděleny do 4 skupin po 8, aby se mohly na terapii soustředit. Každá skupina se tak bude muzikoterapii věnovat 2h 1x za dva týdny.

Taneční kroužek si budou volit děti z obou CS, kapacita bude 20 dětí. Děti se seznámí se základy všech standardních, latinsko-amerických i moderních tanců. Součástí bude nácvik společenského chování. Kroužek bude organizován 1x týdně v rozsahu 2h. Během realizace projektu počítáme se 2 veřejnými vystoupeními kroužku.

Arteterapie bude obdobně jako muzikoterapie využívána v rámci mimošk. činnosti obou CS dětí ve stejném rozsahu. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami a jejich prostřednictvím budou vyjadřovat svoje pocity, obavy a budou o nich diskutovat s ostatními.

Psychosociální hry budou rovněž využívány v rámci mimošk. činnosti, opět ve stejném rozsahu. Hry budou zaměřeny zejména na etické chování, sebepoznání, spolupráci kolektivu, poznání vlastních limitů a schopnost stanovit si reálné cíle.

Tato KA bude realizována v celém průběhu projektu, odpovědnost za ni ponesou vedoucí a metodik. Této KA se zúčastní všechny děti z CS žáků ZŠ i studentů SŠ podle svých preferencí a doporučení speciálního pedagoga.

Cílem KA je poskytnout studentům a žákům dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu a uměleckému projevu, což je v souladu se ŠVP ZŠ,SŠ i PŠ.