Povinně zveřejňované informace

Směrniceo svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

 

2. Důvod a způsob založení

Činnost školského zařízení je vymezena Zákonem o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů č. 109 z roku 2002 ve znění z. č. 383 z roku 2005 Sb., Vyhláškou č. 438 z roku 2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních.

 

3. Organizační struktura

 • výchovný ústav (kapacita 54 dětí)
 • dětský domov se školou (kapacita 24 dětí)
 • středisko výchovné péče
 • střední škola (kapacita oboru Kuchař-číšník 42 žáků, kapacita oboru Lesní mechanizátor 42 žáků)
 • základní škola (kapacita 24 žáků)
 • školní jídelna

Výchovný ústav a dětský domov se školou má 9 skupin:

 • skupiny dívek
 • skupiny chlapců
 • skupiny koedukované
 • skupiny těhotných dívek a matek s dětmi

Organizační schéma

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01

4.3 Úřední hodiny

   
Pondělí 08:00-14:00
Úterý 08:00-14:00
Středa 08:00-14:00
Čtvrtek 08:00-14:00
Pátek 08:00-14:00

 

 

 

 

 

 

4.4 Telefonní čísla

Tel.: 515322423

Mobil: 731654207 (ředitel), 731654206 (zástupce ředitele), 734319041 (hlavní služba)

Kontakty

4.5 Datová schránka

Datová schránka: 493aa7v

4.6 Adresa internetových stránek

https://www.vuddmoravskykrumlov.cz

4.7 Další elektronické adresy

E-mail: vudds@seznam.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: ČNB č.ú.: 35830741/0710

 

6. IČ

Identifikační číslo

49438905

 

7. DIČ

Daňové identifikační číslo

---

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty

 

8.2 Rozpočet

Právní forma: příspěvková organizace

Údaje o hospodaření a rozpočtu jsou obsaženy ve Výroční a Roční zprávě školského zařízení.

 

9. Žádosti o informace

Získání informací

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.

 • v žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem
 • ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona a adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). Pokud žádost nesplňuje tyto minimální náležitosti podání, není žádostí

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom se vyhotoví  protokol); v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti škoského zařízení, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli
 • odmítnutím žádosti - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a ani po výzvě, která se vydá do 7 dnů od podání žádosti, žádost žadatel do 30 dnů neupřesní (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona)

Způsoby zvěřejnění informací

 • na nástěnce v hlavní budově
 • prostřednictvím osobního jednání
 • v knaceláři školského zařízení
 • prpstřednictvím výroční zprávy
 • na internetové úřední desce na adrese: https://www.vuddmoravskykrumlov.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Způsob pro podání žádosti – každý pracovní den v úředních hodinách v kanceláři školského zařízení. Žádost je podána dnem, kdy ji školské zařízení obdrželo.

 • Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i osotatní zaměstnanci v rámci své působnosti.
 • Písemně prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou), elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy vudds@vuddsmk.cz a do datové schránky: 493aa7v
 • Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 14 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.
 • Podání nebo jeho přílohy mohou tvoři pouze soubory v těchto formátech (soubory musejí mít příponu odpovídající danému typu):
 • txt (prostý text)
 • rtf (rich text format)
 • doc/docx (MS Word dokument)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • htm/html (Hypertext Markup Language Document)
 • pdf, pdf/a (Portale Document Format)
 • jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • tif (Tagged Image File Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • isdoc/isdocs (Information System Document)
 • přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně
 • Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem apod. - v případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát, zpráva infikována virem apod.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky - § 5, odst. 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím ředitele škoského zařízení, jehož činnost vykonává Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov, Nádražní 698, rozhoduje o něm zřizovatel.

 

12. Formuláře

Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Vaše cesty k bezpečí

Informace pro občany

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Portál veřejné zprávy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

 

16. Licenční smluvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012

     Výroční zpráva  o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2011    

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010