Vnitřní oznamovací systém

 
 

Povinný subjekt: Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

Příslušná osoba: Lenka Čubová

Telefonní číslo: +420778703247

E-mail: cubova@vuddsmk.cz
 

Způsoby oznamování

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • služební poměr,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2, písm. b) bodu 3. zákona o ochraně oznamovatelů se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

Písemně

  • Na výše uvedeném E-mailu.
  • V uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby.

Ústně

  • Na výše uvedeném telefonním čísle.

Osobně

  • V přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě na výše uvedeném kontaktu
 

Externí oznamovací kanál

Oznamovatel se může obrátit na oznamovací systém zřízený Ministerstvem Spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení Ministerstvu jsou k dispozici na: https://oznamovatel.justice.cz.


Informace o zpracování osobních údajů

Ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Vás tímto informujeme, že v souvislosti s provedením oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Na základě provedení oznámení budou zpracovávány osobní údaje, které v oznámení sami uvedete, a dále údaje, které již osoba, vůči níž oznámení činíte, zpracovává na základě Vašeho právního vztahu k této osobě, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro posouzení oznámení v souladu s čl. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Osobní údaje uvedené v oznámení, které nejsou potřebné pro vyřízení oznámení, nebudou dále zpracovávány.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vyřízení oznámení a dodržení archivační lhůty ve veřejném zájmu. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti vyplývající z čl. 8 a násl. směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu řešení oznámení a po dobu pěti let od skončení tohoto řešení.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám svědčí právo na přístup k těmto osobním údajům a informace o účelech a způsobech tohoto zpracování, právo na opravu chybných osobních údajů a právo na výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronické oznamovací platformy nebo běžnými komunikačními kanály osoby, vůči níž oznámení činíte. Nebudete-li spokojeni s vyřízením svého uplatněného práva, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy posta@uoou.cz.