Základní škola

 

Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.

   H. Spencer

 

Základní škola IZO: 110023072
Kapacita: 32 žáků

Základní škola
Zaměření základní školy 
  Škola je zaměřena na poskytování základního vzdělávání. Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.
  V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. 
  Tento obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním.
  Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. 
  Základní škola poskytuje dětem dokončit povinou školní docházku, či získat úplné základní vzdělání. Do základní školy jsou zařazovány i těhotné dívky a matky s dětmi, které nemají ukončenou povinnou školní docházku, či dokončené základní vzdělání.

V Základní škole se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu: 

  • Školní vzdělávací program „Škola pro život“, Č.j 1-2016, zpracovaný podle RVP ZV

Učební plán 2. stupeň