Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Odevzdání přihlášek do učebních oborů od 20. do 24. května 2024

Uchazeči budou ve druhém kole přijímáni podle stejných podmínek, jako v kole prvním.

Zveřejnění výsledků 2. kola 21. června 2024.

Kritéria přijímacího řízení na Střední školu - druhé kolo

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školu, Moravský Krumlov, Nádražní 698 na školní rok 2024 - 2025

 

Přijímací řízení

Školní rok 2024 - 2025

 

Kritéria přijímacího řízení na Střední školu, Moravský Krumlov, Nádražní 698

pro přijímání na školní rok 2024/2025

V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 422/2023 Sb. vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení a stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 - obory s výučním listem.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do všech oborů se odevzdávají od 1. 2. do 20. 2. 2024 a to jednou z následujících možností:

 • Elektronicky prostřednictvím elektronické identity a přihlášením se do systému.
 • Výpisem ze systému: k přihlášce bude přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky.
 • Tiskopisem, který stanoví MŠMT.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
 • Výpis hodnocení za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.
 • Psychologická nebo etopedická zpráva o uchazeči, popř. zpráva PPP či SPC o podpůrných opatřeních.

Způsob odevzdávání přihlášek: www.prihlaskynastredni.cz

Na přihlášce je závazně zvolena priorita oborů, obor na prvním místě je považován za prioritní - závazný. Pořadí oborů nelze měnit. Výsledky přijímacího řízení prvního kola budou v systému zveřejněny od 8. května 2024, uchazeč nalezne informace na základě přiděleného identifikačního kódu. Podobně budou výsledky zveřejněny také na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola nerozesílá. Přijatý uchazeč nepotvrzuje přijetí zápisovým lístkem, přijetí je považováno za rozhodující pro nástup do oboru vzdělávání, pokud si uchazeč rozmyslí, že by chtěl raději na jinou školu, musí podat písemné vzdání se přijetí.

Práce ve stravování – dvouletý obor 65-51-E/02, denní studium             

(přijímáni 4 žáci)

 

Kuchař číšník – tříletý obor se zaměřením Kuchař, 65-51-H/01, denní studium 

(přijímáni 4 žáci)

 

Lesní mechanizátor – tříletý obor, 41-56-H/01, denní studium                    

(přijímáni 4 žáci)

 

 • Do žádného z uvedených oborů uchazeči nekonají příjímací zkoušky pro školní rok 2024/2025.
 • Uchazeč má soudně nařízenou ústavní výchovu nebo předběžné opatření.
 • Přijímáni do studia mohou být uchazeči se zájmem o daný obor, kteří absolvovali základní vzdělání nebo ukončili povinnou školní docházku.
 • Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání.
 • Doložení výsledků vzdělávání za poslední dva ročníky ZŠ (pořadí podle průměrného prospěchu).
 • Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vydané lékařem podle NV č. 211/2010 Sb.
 • Posouzení etopedické či psychologické zprávy.
 • O pořadí rozhoduje ředitel školy na základě daných kritérií.

V prvním kole přijímacího řízení obdrží uchazeči / jejich zákonní zástupci osobní registrační číslo pro přijímací řízení; toto číslo si prosím dobře uschovejte.

V období od 10. do 14. 5. 2024 mají zákonní zástupci uchazečů možnost nahlížet do spisu k přijímacímu řízení (v kanceláři oddělení školy po předchozí telefonické domluvě).

15. 5. 2024 zveřejnění výsledků prvního kola.

Přijatý uchazeč má možnost "vzdát se" přijetí; v tomto případě je však vyřazen následně z celého prvního kola přijímacích řízení na všech školách; chce-li se nadále ucházet o přijetí, musí podat přihlášku do kola druhého/třetího (v případě, že škola další kola vypíše). Vzdání se přijetí musí doručit řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole.

Proti výsledku přijímacího řízení se lze odvolat do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků (seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů), tj. do 19. 5. 2024, a to k rukám ředitele školy. Odvolání proti nepřijetí z důvodu naplněné kapacity oboru (pořadí uchazeče "pod čarou" přijetí) je bezpředmětné.

                                                                                              PhDr. Jan Košíček

                                                                                                ředitel školy

Přihláška na šk. rok 2024-2025.xlsx
Přihláška na šk. rok 2024-2025.pdf
Zdravotní posudek.xlsx
Zdravotní posudek.pdf