Přijímací řízení

Školní rok 2022 - 2023

 

 Kuchař číšník

Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař číšník

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium

Název ŠVP: Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař

 

Lesní mechanizátor

Kód a název oboru vzdělání: 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium

Název ŠVP: Lesní mechanizátor

 

Práce ve stravování

Kód a název oboru vzdělání: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium

Název ŠVP: Práce ve stravování

 

Přijímací řízení do  prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2019/2020 konají pohovorem, popř. posouzením psychologické či etopedické zprávy.

 

Kritéria pro přijetí:

  • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost uchazeče
  • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok
  • řádně vyplněná přihláška
  • nařízení soudu o ústavní výchově či předběžném opatřením
  • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

 

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022 řediteli střední školy. 

 

Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč na základní škole, případně je dostupná na www stránkách MŠMT nebo na www stránkách našeho školského zařízení    

https://www.vuddmoravskykrumlov.cz/dokumenty

Prihlaska_SŠ

 Požadavky týkající se přihlášky ke studiu na naší střední škole:

  • uchazeč musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování, potvrzení základní školou, případně předloží ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělávání
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka bude zasláno poštou po vyhodnocení přijímacího řízení. Do 5 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdat zápisový lístek, který obdrží na své základní škole. Není-li již žákem základní školy, tak na příslušném oboru školství ve svém kraji.

Vydávání rozhodnutí pro obory vzdělávání s výučním lisem: 22. 4. 2022.