Výchovný ústav a dětský domov se školou

  Výchovný ústav a dětský domov se školou má celkem 11 skupin, každá z nich má dva skupinové vychovatele, kteří zajišťují chod skupiny po všech stránkách. 
Jedná se o tyto skupiny:

- skupiny dívek

- skupina chlapců

- koedukované skupiny

- skupiny nezletilých těhotných dívek a matek s dětmi


  Skupiny pro těhotné dívky a matky s dětmi byly otevřeny od 1. října 2007. V těchto skupinách může být umístněno maximálně 18 maminek s dětmi. 
  Výchovně vzdělávací práce výchovného ústavu a dětského domova se školou je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dítěte, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebným k uplatnění dětí v praktickém životě v rámci profesní přípravy na budoucí povolání.
  Pečujeme o dítě, tak aby byl naplňován princip nejlepšího zájmu dítěte prostřednictvím účinné spolupráce všech složek systému péče o rodinu a dítě, zejména preventivní péčí, vytvářením podmínek pro znovusjednocení rodiny a návrat dítěte do svého přirozeného prostředí nebo jeho umístěním do náhradní rodinné péče. 
  Školské zařízení vytváří takové podmínky pro dítě, kdy je zachována životní úroveň a podmínky nezbytné pro jeho zdravý, tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj a je chráněno právo dítěte na plný harmonický rozvoj jeho osobnosti a schopností. 
  V současnosti je školské zařízení koedukované s kapacitou 66 dětí.
  Dětem je věnována komplexní a maximální péče. S dětmi pracuje speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice a vychovatel. Všichni pedagogičtí pracovníci dbají na řádnou přípravu do školy a na kvalitní náplň volného času dětí. Jsou nápomocni dětem při volbě budoucího povolání, později při hledání zaměstnání, zajištění ubytování po opuštění domova, popř. pomáhají získat svůj byt. Největší odměnou pro ně je, že se dítě zařadí do běžného života.
  Děti dle svého zájmu se mohou přihlásit do zájmového kroužku (cykloturisticky, keramiky, tance, volejbalu, stolního tenisu, tenisu, turistiky, atletiky, aj.) v zařízení i mimo něj.
  Všichni zaměstnanci školského zařízení se snaží svým lidským a citlivým přístupem zmírnit problémy dětí a učit je zodpovědnosti za svůj další život. Díky chápajícím lidem, kteří je podporují a fandí jejich dětem se jim daří někdy více, někdy méně úkoly a přání plnit.