Informace o EU peníze školám

Od 19. listopadu 2010 je naše škola účastníkem projektu „EU Peníze školám“, jehož prostřednictvím jsme obdrželi částku cca 350 000,- Kč. Podmínkou získání finanční dotace je tvorba inovativních výukových materiálů v rámci různých vyučovacích předmětů. Řada pedagogů naší školy se proto zavázala k této práci, která výrazně přispěje ke zdokonalení výuky. A to nejen vlastního vzdělávacího procesu, ale také umožňuje zlepšit materiální vybavení školy  (např. interaktivních tabulí, notebooků a další techniky). Všechny vytvořené materiály musí být ověřeny při vyučování a zaslány ke kontrole na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt také umožňuje financovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšovat tak jejich odbornou úroveň.

Délka trvání projektu je 30 měsíců.

Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.  Pomocí interaktivních nástrojů tak dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podpořeny budou činnosti, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.Dále bude zvýšena kvalita výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budou podpořeni pedagogičtí pracovníci v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti. Pedagogičtí pracovníci budou také proškoleni ve využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

Cílové skupiny

  • Žáci školy
  • Pedagogičtí pracovníci školy

Specifické cíle

  • Vytvoření sad digitálních učebních materiálů, pro využití ve výuce běžných předmětů (Anglický Jazyk, Rodinná výchova, Matematika)
  • Vytvoření sad vzdělávacích materiálů (Zeměpis, Chemie, Přírodopis, Fyzika)
  • Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.
  • Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy.
  • Vybavení speciální učebny multifunkčními žákovskými pracovišti pro výuku standardních předmětů pomocí ICT.
  • Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
  • Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.